Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De scholen van Stichting Robijn hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat en/of beslist mee over bovenschoolse zaken, zoals het bestuursformatieplan en bijvoorbeeld het vakantierooster. Van iedere school zitten er twee afgevaardigden in de GMR. Dit is altijd één ouder en één leerkracht.

De notulen van de GMR zijn na vaststelling openbaar.

Meer informatie over medezeggenschap op scholen kunt u vinden op  www.infowms.nl.