Werkgroepen Groei en Glans bij Robijn

Om uitvoering te geven aan het plan Groei en Glans bij Robijn, gaan we zes werkgroepen inrichten. In deze werkgroepen is plaats voor ouders, leerkrachten en directeuren van Robijn. Hieronder ziet u welke werkgroepen we vormen, wie daarin zitting hebben en voor welke posities we nog iemand zoeken. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u er op klikken.

ouders leerkrachten directeuren of overig
Werkgroep Financiële en personele gevolgen A. van Rooij E. Broers Leendert Jan Meijwaard en
Martijn Bakker
Jasper van Schijndel vacature Kees van Dam en
Marieke Deurloo
Werkgroep Kwaliteit van onderwijs en ondersteuning A. Lubberts Yasmila Pluciennik Ine Vermeer
M. Koning
Barbara van Amerom
Kim van Haeften Diana de Kruif
Werkgroep Marktanalyse J. Regtien Sander Frie Vincent Kalshoven
vacature vacature Annemieke Verweij
Werkgroep PR en communicatie Angema Romeyn A. de Graaf Bob Koopman
Daniela Prenger Babs van Reij
Elodie Blom
Esther Groenenberg
Werkgroep Leerlingenwerving Stefanie Verhoeven Nikee Timmers Sjoera Vrancken
vacature D. van de Blerk Bea Standaar
Werkgroep ´Out of the box´ Sandra van der Vlierd Sandra Gilliéron Ed Booms
Diana de Kruif en
Femke van den Brink
Claudia Versteeg A. Lubberts Fred Teunissen

Werkgroep Financiële en personele gevolgen (1 á 2 bijeenkomsten)

Door de krimp in leerlingenaantallen loopt de bekostiging terug. Vanaf volgend schooljaar staan er dus minder financiële middelen tot onze beschikking. Hoe gaan we daar mee om? Waar kunnen we bezuinigen? Hoe kunnen we geld uit andere bronnen halen? Moet het personeelsbeleid aangepast worden? Om aantrekkelijk te blijven voor ouders moet worden geïnvesteerd in veranderende planningen voor personeel en huisvesting. Het gaat daarbij naast geld ook om een extra inspanning van directie en onderwijspersoneel.

Werkgroep Kwaliteit van onderwijs & ondersteuning (2 á 3 bijeenkomsten)

De keuzevrijheid in het onderwijs is een groot goed. Vaak gaan we er vanuit dat ouders in eerste instantie kiezen op basis van de denominatie van een school, maar dat blijkt niet de belangrijkste rol te spelen. Uit alle case studies komt naar voren dat ouders hun keuze eerder baseren op locatie, uitstraling en onderwijsinhoud dan op denominatie[1]. Ouders letten op de goede sfeer, bereikbaarheid, zorgvuldigheid, populariteit en goede naam van de school. Hoe zorgen we ervoor dat ouders onze scholen aantrekkelijk (blijven) vinden op het gebied van onderwijs en kwaliteit?

[1] Concurrentie en kwaliteit in het primair onderwijs. A. de Moor, 2009

Werkgroep marktanalyse (2 á 3 bijeenkomsten + uitzoekwerk)

De ontwikkeling van het marktaandeel van Stichting Robijn toont dat we, zowel in IJsselstein als in Nieuwegein, als stichting nog steeds groeien. Om de bevolkingsontwikkeling en de impact daarvan op leerlingenaantallen in IJsselstein en Nieuwegein en de regio in kaart te brengen, zijn goede prognoses van eminent belang. De traditionele bevolkingsprognoses bieden niet altijd voldoende en adequate informatie. Daarom wil Robijn naast de traditionele prognoses een eigen onderzoek naar de lokale ontwikkelingen, zoals geboortecijfers en de concurrentiepositie opnemen in een gedegen analyse.

Werkgroep PR en communicatie (ongeveer 3 bijeenkomsten)

Goede communicatie is wezenlijk voor het vergroten van het marktaandeel van Robijn. Deze communicatie vindt op veel terreinen plaats. Een van de belangrijkste vormen van communicatie voor de aanwas van leerlingen is die tussen ouders onderling. Als ouders hun kostbaarste bezit moeten toevertrouwen aan een school, dan vinden zij het belangrijk wat mensen die zij kennen en vertrouwen van deze school vinden. Daarom moeten zowel personeelsleden als ouders van een school doordrongen zijn van de impact van positieve (of negatieve) communicatie over de school.

Andere manieren van communicatie kunnen door de scholen en Robijn meer rechtstreeks beïnvloed worden. Hoe zorgen we ervoor dat onze scholen en het openbaar onderwijs in het algemeen een positief gevoel oproepen bij de inwoners van Nieuwegein en IJsselstein?

Werkgroep leerlingenwerving (1 á 2 bijeenkomsten)

Als een ouder een school heeft uitgekozen om te bezichtigen, hoe zorgen we er dan voor dat zij hun kind ook daadwerkelijk op onze school inschrijven? Robijn heeft een procedure voor het in-en uitschrijven van leerlingen onlangs vastgesteld, waarin de inschrijving van leerlingen en benadering van ouders stapsgewijs is beschreven.

Werkgroep ‘Out of the box’ (1 á 2 bijeenkomsten)

Door een vast patroon van denken en handelen, raakt creativiteit wel eens op de achtergrond. In ons dagelijks leven is ‘out of the box’-denken niet altijd nodig. Maar daar waar ambitie is tot verandering en verbetering, zijn creativiteit en ´out of the box´-denken juist essentieel.  Zo kunnen samenwerkingen bijvoorbeeld kansen bieden om slim in te spelen op de krimp. Samenwerkingen met andere besturen of met de gemeenten liggen voor de hand, maar denken we ´out of the box´ dan kunnen er verrassende verbanden ontstaan die misschien wel meer opleveren. Het nemen van onorthodoxe stappen en het bewandelen van niet eerder geëffende paden kan leiden tot goede en creatieve oplossingen. Wat kunnen we ´out of the box´ bedenken aan maatregelen en acties op de korte en langere termijn die leiden tot een gestage Groei en Glans bij Robijn?